Explora Araras 03, Espaços Comerciais e outros!

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Spix's macaw (Cyanopsitta spixii); Endemic to Brazil; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Critically endangered (CR)(Loài cực kỳ nguy cấp) || Vẹt Spix's macaw; Loài đặc hữu Brazil; HỌ VẸT - PSITTACIDAE (True parrots). Đặt tên theo nhà tự nhiên học người Đức Johann Baptist Ritter von Spix (9/02/1781 – 13/03/1826).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Spix's macaw (Cyanopsitta spixii); Endemic to Brazil; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Critically endangered (CR)(Loài cực kỳ nguy cấp) || Vẹt Spix's macaw; Loài đặc hữu Brazil; HỌ VẸT - PSITTACIDAE (True parrots). Đặt tên theo nhà tự nhiên học người Đức Johann Baptist Ritter von Spix (9/02/1781 – 13/03/1826).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Spix's macaw (Cyanopsitta spixii); Endemic to Brazil; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Critically endangered (CR)(Loài cực kỳ nguy cấp) || Vẹt Spix's macaw; Loài đặc hữu Brazil; HỌ VẸT - PSITTACIDAE (True parrots). Đặt tên theo nhà tự nhiên học người Đức Johann Baptist Ritter von Spix (9/02/1781 – 13/03/1826).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Spix's macaw (Cyanopsitta spixii); Endemic to Brazil; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Critically endangered (CR)(Loài cực kỳ nguy cấp) || Vẹt Spix's macaw; Loài đặc hữu Brazil; HỌ VẸT - PSITTACIDAE (True parrots). Đặt tên theo nhà tự nhiên học người Đức Johann Baptist Ritter von Spix (9/02/1781 – 13/03/1826).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Spix's macaw (Cyanopsitta spixii); Endemic to Brazil; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Critically endangered (CR)(Loài cực kỳ nguy cấp) || Vẹt Spix's macaw; Loài đặc hữu Brazil; HỌ VẸT - PSITTACIDAE (True parrots). Đặt tên theo nhà tự nhiên học người Đức Johann Baptist Ritter von Spix (9/02/1781 – 13/03/1826).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Spix's macaw (Cyanopsitta spixii); Endemic to Brazil; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Critically endangered (CR)(Loài cực kỳ nguy cấp) || Vẹt Spix's macaw; Loài đặc hữu Brazil; HỌ VẸT - PSITTACIDAE (True parrots). Đặt tên theo nhà tự nhiên học người Đức Johann Baptist Ritter von Spix (9/02/1781 – 13/03/1826).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Spix's macaw (Cyanopsitta spixii); Endemic to Brazil; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Critically endangered (CR)(Loài cực kỳ nguy cấp) || Vẹt Spix's macaw; Loài đặc hữu Brazil; HỌ VẸT - PSITTACIDAE (True parrots). Đặt tên theo nhà tự nhiên học người Đức Johann Baptist Ritter von Spix (9/02/1781 – 13/03/1826).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Spix's macaw (Cyanopsitta spixii); Endemic to Brazil; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Critically endangered (CR)(Loài cực kỳ nguy cấp) || Vẹt Spix's macaw; Loài đặc hữu Brazil; HỌ VẸT - PSITTACIDAE (True parrots). Đặt tên theo nhà tự nhiên học người Đức Johann Baptist Ritter von Spix (9/02/1781 – 13/03/1826).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Spix's macaw (Cyanopsitta spixii); Endemic to Brazil; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Critically endangered (CR)(Loài cực kỳ nguy cấp) || Vẹt Spix's macaw; Loài đặc hữu Brazil; HỌ VẸT - PSITTACIDAE (True parrots). Đặt tên theo nhà tự nhiên học người Đức Johann Baptist Ritter von Spix (9/02/1781 – 13/03/1826).

Pinterest • O catálogo mundial de ideias
Search